വരാതിരിക്കില്ല വഴിതെറ്റിയവർ

വരാതിരിക്കില്ല വഴിതെറ്റിയവർ
04 Jan 2023

നിനക്കറിയില്ലയീ എന്നെ

എനിക്കറിയില്ലയീ നിന്നെ

നമുക്കറിയില്ലയീ പ്രണയത്തെ

പ്രണയത്തിന്നറിയില്ലയീ നമ്മേ.

 

വഴിവിളക്കുകളണഞ്ഞുപോയ്

വഴിയറിയാതെ നിശ്ചലം ഞാൻ

നീ പോയ വഴിയുമജ്ഞാതം

നിന്നെയിനി തേടുകയുമസാധ്യം.

 

വരാമൊരാൾ ഒരുനാൾ ഈവഴി

വരാതിരിക്കില്ല വഴിതെറ്റിയവർ

ഉൾവെളിച്ചമായി വഴികാട്ടാൻ

ഉൾവിളിയോടെ പുതുവഴി തേടി.

 

അന്നെന്റെ കൈ പിടിക്കുമൊരാൾ

അന്നെന്റെ ഊന്നുവടിയാവാമയാൾ

പിന്നെയാവുമെൻ കർമ്മപഥങ്ങൾ

പിന്നെയാവണമെൻ ശേഷക്രിയയും.

 

അന്നും നാം കാണാമറയത്താവാം

അന്നത്തെ കാണാചക്രവാളങ്ങളിൽ

അന്നുമാ മാനത്തഴയിൽ നാമിഴയാം

അന്നോളം തെളിയാത്തൊരു മഴവില്ലായ്.

Share

ct william

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *