മലയാളം വാർത്ത


വാർത്തയല്ലിത് ജീവിതം

06

Mar 2021

വാർത്തയല്ലിത് ജീവിതം

തൃശൂർ. കോവിഡ് ചികിത്സാ നിർവ്വഹണത്തിലും അനുബന്ധ ആരോഗ്യപ്രവർത്തനത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചും വാർത്ത എഴുതിയതുമായ തൃശൂരിലെ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ തന്റെ...

Read More...

Read More


സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ

23

Dec 2020

സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ഏകദേശം മുന്നു പതിറ്റാണ്ട് ജോലി ചെയ്ത കാലം. പ്രകൃതിയെ കൈകുഞ്ഞിനെപോലെ മടിയിൽ കിടത്തി ലാളിക്കേണ്ട കാർഷിക...

Read More...

Read More


“കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ?”

02

Sep 2020

“കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ?”

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ അഥവാ ദുരന്തം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഡോ. സുകുമാർ അഴീക്കോട് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഒരു...

Read More...

Read More


ഈ ഓണം, കൊറോണം

26

Aug 2020

ഈ ഓണം, കൊറോണം

ഈ വർഷത്തെ ഓണത്തെ നമുക്ക് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും നമുക്കിന്ന് ഓണത്തെ...

Read More...

Read More